Details of a can - Coca-cola

Brand:

Coca-cola

Countries:

  • Vietnam

Size:

330ml

Year:

2010

Barcode:

Material:

Coca-Cola NƯỚC GIẢI KHÁT Kho khởi. Giá trị dinh dưỡng trong 100ml Năng lượng Chất béo Chất đạm Carbohydrate 42kcal 0g 11g Thành phân: Nước bão hòa CO, dường. màu thực phẩm (150d), chất tạo độ chua (38) hương liệu tự nhiên và cafêin. Hạn sử dụng: Xem ở đáy lon Bảo quản nơi thoáng mát Sản phẩm của Công ty TNHH Nước Giải Khá Coca-Cola Việt Nam, sản xuất tai nhà máy Ca Việt Nam, 485 Đường Hà Nội, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Theo sự cho phép của Công ty Coca-Cola. CocaCola Coke, Dái Băng Năng Động là các thương hiệu đã được đăng ký của Công ty CcaCola. Phòng thông tin khách hìng 1900555584 Nào ta cùng e bật tuôn húng khởi. Mã nhà máy sản xuất: • Nhà máy tại TP.HCM: A • Nhà máy chi nhânh Đà Nẵng: N Nhà máy chi nhánh Hà Nội: C 330 Nang lượng 139 1rong KCal 330mL 7% DV* 8935049l5 10116 Thể tích thưc: 330 ml ©2010 THE COCA-COLA COMPANY Bật nấp. Uông sảng khoải. Cười thoái mái. Thêm giấy phút sảng khoài mỗi ngày. O A1 MLISOG A Visit thecoca-colacompany.com m/ Co-ola Coca-Cola Coca-Cola chu hổi

Coca-Cola BEVERAGE Warehouse start. Nutritional value in 100ml Energy Fat Protein Carbohydrates 42kcal 0g 11g Composition: CO saturated water, apparently. food coloring (150d), acidity agent (38) Natural flavors and caffeine. Expiry date: See bottom of can preserve in cool place Products of Beverage Co., Ltd Coca-Cola Vietnam, produced in Ca . factory Vietnam, 485 Hanoi Road, Linh Trung Ward, Dist. Thu Duc, City. Ho Chi Minh. By permission of Coca-Cola Company. Coca-Cola Coke, Dai Ice Energy Dynamic are registered trademarks of Coca-Cola Company. Customer Information Room 1900555584 Let's go together I turn on basil starts. Factory code: • Factory in HCMC: A • Da Nang branch factory: FEMALE Factory Hanoi branch: C 330 Energy 139 1rong KCal 330mL 7% DV* 8935049l5 10116 Final volume: 330 ml ©2010 THE COCA-COLA COMPANY Turn on cover. Drink refreshingly. Smile comfortably. More refreshing minutes paper every day. O A1 MLISOG A Visit thecoca-colacompany.com m/ Co-ola Coca-Cola Coca-Cola care

Comments