Details of a can - Heineken

Brand:

Heineken

Countries:

  • Vietnam

Size:

330ml

Year:

2015

Barcode:

Material:

Other cans from same set:

THE ORIGINAL QUALITY BREWED WI UALITY BREWED WITH PASSION FOR QUALITI •THE ORIGIWAL ORALITY ITH PASSION FOR QUALITY TRABE MARE Heineken TOMADEROO BAY SNDS ANG RIDGE TOKYO ma THED GIẤY PHÉP CHUYỂN QUYỀN sở DỤs MOUWERLIEN &.Y, AMSTERDAM, HA LAM MOED UNDER SUPERVISION OF MEINEKEN BROUWERUEN , ARTERDA MLLAR sla PHẨM CỦA CÔNG TY THNH MHÀ MÁY BIA VIỆT NAM, Co lc E LIH POINT TOWER, SỐ 2 NG0 ĐỨC KẾ, P BÊN NGH, 1 IC, WET wN DẦN BẢO QUÂN VÀ S0 DỤNG M auÂN Nà SẠCH S, KHÔ RÁG, THOẢNG HÁT, TRÁH A T T (R) 1.0 N PHÂI HUỚC, BẠI MẠCH VÀ MOA BIA i NG THỨC uỐNG CÓ cÔM THÌ KHÔNG ĐƯỢC LÀI XXE formation? Helnekes.com ĐỐNG BIA CÓ THÁCH a VUI LONG LIÊN HỆ: www.VBL.COM. P21 CITY EDITION LOMA CONDESA VONDELPARK BELLAVISTA SHYDEARK ouVARD BUND AREA BUND AREA SONOY BIA 330 ml - Độ CỔN - ALC. 5% HSD: XEM DƯỚI ĐÁY SỐ TNCB: 18/2014/YTHCM-TNCB 8934822 201333 BEER/BIERE/BIRRA/CERVEZA

THE ORIGINAL QUALITY BREWED WI UALITY BREWED WITH PASSION FOR QUALITI •THE ORIGIWAL ORALITY ITH PASSION FOR QUALITY TRABE MARE Heineken TOMADEROO FLY SNDS ANG RIDGE TOKYO ma THED LICENSE FOR TRANSFER OF PROPERTY RIGHTS MOUWERLIEN &.Y, AMSTERDAM, HA LAM MOED UNDER SUPERVISION OF MEINEKEN BROUWERUEN , ARTERDA MLLAR sla PRODUCTS OF VIETNAM BEER STOCK COMPANY, CO LC E LIH POINT TOWER, NUMBER 2 GERMANY, P SIDE, 1 IC, WET wN GRADUATELY BEAUTY AND USE Clean, DRY, SINGLE TIME, AVOID A T T (R) 1.0 N DISTRIBUTION, CAUSES AND BEER i DRINK WITH COMBIN ARE NOT ALREADY XXE formations? Helnekes.com POT OF BEER HAS CHALLENGES a PLEASE CONTACT: www.VBL.COM. P21 CITY EDITION LOMA CONDESA VONDELPARK BELLAVISTA SHYDEARK ouVARD BUND AREA BUND AREA SONOY 330 ml beer - CAUTION - ALC. 5% HSD: SEE BELOW TNCB NUMBER: 18/2014/YTHCM-TNCB 8934822 201333 BEER/BIERE/BIRRA/CERVEZA

Comments